Regulamin

§ 1

Wstęp

Niniejszy Regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego zarcik.pl (dalej: "Serwis").

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu internetowego zarcik.pl, do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują;
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący ten Serwis.
Serwis – portal internetowy zamieszczający żartobliwe treści, znajduący się pod adresem zarcik.pl;
Użytkownik - osoba fizyczna, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie);
Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, ustalany przez Użytkownika podczas Rejestracji, który jest niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;
Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza trescia w Serwisie;
Materiały - teksty, opracowania, obrazy oraz wszelkie inne treści udostępniane w Serwisie przez Użytkownika;
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 z dnia 28.06.2016 roku);
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016.666 z dnia 16.05.2016 roku);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 z dnia 15.07.2016 roku);

§3

Zagadnienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Portal świadczy usługi na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w zgodzie z obowiązującym prawem.

W celu przeglądania stron internetowych Serwisu konieczne jest:

 • posiadanie urządzenia końcowego, tj. komputera, tabletu lub telefonu z dostępem do Internetu oraz z przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, czy Safari,
 • włączona obsługa skryptów JavaScript,
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies,
 • aktywne konto e-mail.

§ 4

Prawa i obowiązki użytkowników

Użytkownik jest zobowiązany do:

 • korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
 • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu w Serwisie.

Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

 • naruszać godności ludzkiej;
 • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
 • zawierać treści pornograficznych;
 • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
 • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
 • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

§ 5

Warunki korzystania z usług serwisu

Serwis zobowiązuje się do świadczenia usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Korzystanie z Serwisu oraz usług przez niego oferowanych oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

W zakresie Usług oferowanych przez Usługodawcę mieści się przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.

§ 6

Prawa autorskie

Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach umieszczania w nim treści dysponuje:

 • autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej;
 • prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców;
 • prawami oznaczonymi tytułami w/w utworów składających się na Treść oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców i ich zespołów.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane/nadsyłane przez siebie w ramach Serwisu treści. W szczególności chodzi tu o naruszenia dóbr osobistych, czy praw autorskich osób trzecich. W ramach Serwisu zabronione jest dodawanie Materiałów, które w szczególności:

 • byłyby zamieszczane w złej wierze, na przykład w celu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, czy renomy Usługodawcy;
 • byłyby obraźliwe lub zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. używanie wulgaryzmów, czy wyrazów powszechnie uznawanych za obelżywe);
 • mogłyby zostać uznane za groźbę skierowaną do innych osób;
 • w jakikolwiek sposób naruszałyby prawa osób trzecich, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu;
 • naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochroną własności intelektualnej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o poufności;
 • naruszałyby obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe (treści promujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, rasistowskie, ksenofobiczne itd.)
 • naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu, czy obowiązującego prawa.

W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, które zawierają treści zabronione, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem za pomoca formularza kontaktowego. W treści zgłoszenia należy podać takie dane, które umożliwią identyfikację Użytkownika dokonującego naruszenia w ramach Serwisu.

Usługodawca zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane przez Użytkowników Materiały, ani nie dokonuje ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności związane z weryfikacją charakteru prawnego Materiałów, Usługodawca dopiero po otrzymaniu zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę naruszeń, jest on uprawniony do:

 • usunięcia Materiałów, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia;
 • usunięcia Konta, którego dotyczy zgłoszenie;
 • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia ponownej Rejestracji;
 • uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenia naruszenia ponownego udostępnienia Materiałów w ramach Serwisu;

Usługodawca zastrzega sobie również prawo do modyfikowania lub usuwania Materiałów, co do których z innych źródeł poweźmie informacje o tym, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.

Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich ani do rozpowszechniania ich wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia, bądź zgody osoby trzeciej. Umieszczenie przez Użytkownika w ramach Serwisu wizerunku osoby trzeciej jest równoznaczny z posiadaniem przez Użytkownika takiej zgody.

Materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników nie wyrażają poglądów Usługodawcy, ani nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

§ 7

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie, czy ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym, czy infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:

 • utratę Materiałów spowodowaną okolicznościami nieleżącymi po stronie Usługodawcy;
 • treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez osoby trzecie;
 • sposób w jaki publikowane Materiały będą wykorzystywane przez Użytkowników.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenie Usług w Serwisie w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

§ 8

Informowanie o przetwarzaniu danych osobowych

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których korzystasz). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny Serwisu jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody tego Regulaminu.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), jest zarcik.pl.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w „Regulaminie”;
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na stronie serwisu;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • analitycznym i statystycznym;

Więcej informacji dotyczących zasad ochrony danych osobowych (w tym podstaw przetwarzania danych osobowych) Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej zarcik.pl

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu mailowego. Wycofanie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania przez formularz kontaktowy i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że następuje to w związku z powierzeniem przetwarzania danych przez Administratora lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego
 • W powyższej wiadomości, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 7

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.